Blog

ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM

Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere Anonim şirket kuran pay sahipleri veya pay sahipleri ile yönetim kurulu arasında pay sahipliği haklarının kullanılabilmesini zorlaştıran sorunlar çıkabilir.

Pay sahipleri  pay sahipliğinden kaynaklanan haklarını özellikle oy hakkını tam olarak kullanabilmeleri için şirketin yönetimi ve işleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar. Bu bilgiler elbetteki yönetici durumunda bulunan yönetim kurulu tarafından verilecektir. Zamanla pay sahipleri ile yönetim kurulu arasında meydana gelebilecek çatışmalar pay sahiplerinin bilgi almalarının önünde bir engel olmakta ve yönetim kurulu gerekli ve yeterli bilgiyi vermemektedir. Yeterli bilgiyi alamayan pay sahibi şirketin yönetimi ve işleri hakkında özel denetçi talebinde bulunabilir.Özel denetçi talebinde bulunabilmenin ön şartı "bilgi alma ve inceleme hakkı"nı kullanmaktır. Bilgi alma ve incelenme hakkı yönetim kurulundan istenebileceği gibi gündemde olmasa bile genel kuruldan istenebilir. Yönetim kurulu ve genel kurul bilgi alma ve inceleme  talebini reddederse pay sahibi bu hakkını mahkeme kararı ile kullanabilecektir. Mahkeme bilgi alma ve incelemenin şekline de karar verecektir.

Bilgi alma ve inceleme hakkını kullanan pay sahibi gerekli görürse ve şartları varsa bu  kez özel denetçi isteme hakkını kullanabilecektir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty